FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सूचना सच्याईको सम्बन्धमा

७८/७९ 12/22/2021 - 12:22

आशय पत्रको सूचना

७८/७९ 12/17/2021 - 18:57

नदीजन्य पदार्थ समबन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 12/17/2021 - 18:01

तारपोल तथा ह्युमपाईप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचाना

७८/७९ 11/29/2021 - 20:47

बोलपत्रको प्राबिधिक प्रस्ताब सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 10/19/2021 - 15:32

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 09/12/2021 - 09:26

म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 08/15/2021 - 14:04

हाट बजार ठेकाको आशयपत्रको सूचना

७८/७९ 08/15/2021 - 13:56

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 08/08/2021 - 17:19

हाट बजार बैठकी कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/26/2021 - 22:00

Pages