FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सियारी गा. पा. वडा नं. ४ साविक दयानगर गा.बि.स. वडा नं. ६, ७, ८, ९ 'सिट नं. ७ ख किन. १८, ८ख कि.नं. ५२, ६क कि.न. ६३, ९क कि.नं. २६० गाउँब्लकको जग्गाहरुको जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(५) अनुसारको २१ दिने सुचना।

सियारी गा. पा. वडा नं. ४ साविक दयानगर गा.बि.स. वडा नं. ६, ७, ८, ९ 'सिट नं. ७ ख किन. १८, ८ख कि.नं. ५२, ६क कि.न. ६३, ९क कि.नं. २६० गाउँब्लकको जग्गाहरुको जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(५) अनुसारको २१ दिने सुचना।

सियारी ५ साविक मानपकडी गा.वि.स. वडा नं.८ङ कि.न. १४३, १४५, १५७ गाउँब्लकको जग्गाहरुको जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(५) अनुसारको २१ दिने सुचना।

सियारी ५ साविक मानपकडी गा.वि.स. वडा नं.८ङ कि.न. १४३, १४५, १५७ गाउँब्लकको जग्गाहरुको जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(५) अनुसारको २१ दिने सुचना।

गाई भैसीमा बाझोपन नियन्त्रण घर दैलो कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

गाई भैसीमा बाझोपन नियन्त्रण घर दैलो कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Online Bid

Invitation for Online Bid
1) “Construction of Black topped Road From Chhapiya Fish Village towards west Sibhapur Shiva Temple at Siyari ward No-04"
Contract Identification Number: O7/NCB/WORK /SRM/2080-081

दस्तावेज: 

Pages