FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Invitation for Online Re-Bid

दस्तावेज: 

Invitation For Online Bid!!!

Invitation For Online Bid!!! Contract Identification Number: 10/NCB/WORK/SRM/2080-081 “Dayanagar Danav Lift Irrigation Project at Ward No-04"

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना!!! ठेक्का नं.: 06/NCB/Work/SRM/2080-081; "Upgrading of Tilottama-Siyari-Suddhodhan Access Road.”

दस्तावेज: 

भूमिहीनदलित ,भूमिहीन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवास्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सियारी गा.पा. वडा नं. १ धुन्दे डाडा ब्लक न.५ को कायम हुन्‌ आएको कित्ताहरूको ७ दिने सूचना |

भूमिहीनदलित ,भूमिहीन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवास्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सियारी गा.पा. वडा नं. १ धुन्दे डाडा ब्लक न.५ को कायम हुन्‌ आएको कित्ताहरूको ७ दिने सूचना |

दस्तावेज: 

Invitation For Online Bid. 09/SQ/WORK./SRM/2080-081“Chhapiya Kulo Dekhi Sisuni Jane Adhuro Sadak Kalopatre"

Invitation For Online Bid.09/SQ/WORK./SRM/2080-081“Chhapiya Kulo Dekhi Sisuni Jane Adhuro Sadak Kalopatre"

दस्तावेज: 

सियारी गा. पा. वडा नं. २ साविक मैनहिया गा.वि.स. बडा नं. २ र ७ सिट नं. २ क कि.न. ७१५, ७क कि.नं. १७०, गाउँब्लकको जग्गाहरुको जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(४) अनुसारको २१ दिने सुचना।

सियारी गा. पा. वडा नं. २ साविक मैनहिया गा.वि.स. बडा नं. २ र ७ सिट नं. २ क कि.न. ७१५, ७क कि.नं. १७०, गाउँब्लककोजग्गाहरुको जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(४) अनुसारको २१ दिने सुचना। 

सियारी गा. पा. वडा नं. २ साविक मैनहिया गा.वि.स. बडा नं. २ र ७ सिट नं. २क कि.न. ७१५, ७क कि.नं. १७०, गाउँब्लकको जग्गाहरुको जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(४) अनुसारको २१ दिने सुचना।

सियारी गा. पा. वडा नं. २ साविक मैनहिया गा.वि.स. बडा नं. २ र ७ सिट नं. २क कि.न. ७१५, ७क कि.नं. १७०, गाउँब्लककोजग्गाहरुको जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को संसोधन सहितको दफा ६(४) अनुसारको २१ दिने सुचना।

Pages