FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सियारी गाउँ पालिकाको होम स्टे संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ .pdf ७८/७९ 11/08/2021 - 12:06 PDF icon 4.सियारी गाउँ पालिकाको होम स्टे संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ .pdf
3.सियारी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 12:05 PDF icon 3.सियारी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf
2.सियारी गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf ७८/७९ 11/08/2021 - 12:02 PDF icon 2.सियारी गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf
1.सियारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 11:59 PDF icon 1.सियारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf
4.सियारी गाउँ पालिकाको सार्बजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:58 PDF icon 4.सियारी गाउँ पालिकाको सार्बजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७७ .pdf
बाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:57 PDF icon बाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ .pdf
बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:55 PDF icon 2बिनियोजन ऐन २०७७ .pdf
1आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:54 PDF icon 1आर्थिक ऐन २०७७ .pdf
10सियारी गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:52 PDF icon 10सियारी गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf
9सियारी गाउँपालिकाको महिला समुह संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:46 PDF icon 9सियारी गाउँपालिकाको महिला समुह संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf

Pages