FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 11/08/2021 - 11:39 PDF icon 1.दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०७७ .pdf
2.असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहात सम्बन्धी मापदण्ड ७६/७७ 11/08/2021 - 11:37 PDF icon असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग .pdf
सियारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका भित्र संचालित सामुदायीक बिद्यालयहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:36 PDF icon सामुदायीक बिद्यालयहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ .pdf
नगर प्रहरी ऐन २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:31 PDF icon 3.सियारी गाउँपालिका नगर प्रहरी ऐन २०७६ .pdf
बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:30 PDF icon 2.सियारी गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७६ .pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:29 PDF icon 1सियारी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ .pdf
बिनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 11:26 PDF icon 2बिनियोजन ऐन २०७८ .pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 11:26 PDF icon 1.आर्थिक ऐन २०७८ .pdf
आ.ब ७८/७९ मा प्रकाशित कार्यविधि तथा नियमावलीहरु ७८/७९ 11/01/2021 - 16:11 PDF icon 1.सियारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 2.सियारी गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 3.सियारी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 4.सियारी गाउँ पालिकाको होम स्टे संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 5.घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 6.सियारी गाउँ पालिकाको आंशिक अपांगता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८ .pdf
आ.ब २०७८/७९ मा प्रकाशित ऐनहरु ७८/७९ 11/01/2021 - 16:10 PDF icon 1.आर्थिक ऐन २०७८ .pdf, PDF icon 2बिनियोजन ऐन २०७८ .pdf

Pages